Waarom is het een verkeerd plan?

Waarom is het een verkeerd plan?

Er is een voornemen voor de bouw van drie biomassacentrales aan de zuidwestelijke rand van de bebouwde kern van onze gemeente. Wij verzetten ons hiertegen met onderstaande argumenten.

 

Biomassacentrales zijn slecht voor onze gezondheid

Alleen al de drie centrales stoten jaarlijks 3.000 (drieduizend) kilo fijnstof en 90.000 (negentigduizend) kilo stikstof uit. Deze uitstoot drijft een groot deel van het jaar, met overheersend zuidwestelijke winden, over ons Waddinxveen. Daar komt dan nog de uitstoot van de vele vrachtwagens die de biomassa moeten aanleveren bij en daar bovenop komt ook nog de uitstoot van bijvoorbeeld de nieuw aan te leggen Vredenburchlaan. Terwijl het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu toch duidelijk waarschuwt. Maar als dat allemaal dan zo helder is, waarom slaat dan officieel niemand alarm? Het antwoord is even simpel, als ontluisterend: omdat is afgesproken (in Kyoto) dat houtverbranding in werkelijkheid weliswaar wel, maar formeel geen CO2 uitstoot.

 

Een biomassacentrale is niet duurzaam

Biomassa. Dat klink goed, want de toevoeging ‘bio’ verwijst doorgaans naar scharrelkippen, onbespoten groenten en andere milieuvriendelijke processen.  Bij ‘onze’ biomassa ligt dat anders, hier gaat wel biomassa verbrand worden, maar die moet worden aangevoerd van ver. Uit de buurt zal hooguit wat organisch groente-, fruit- en tuinafval aangevoerd gaan worden. Grote hoeveelheden hout zijn bijvoorbeeld niet voorhanden. Zelfs de kap van het hele Bentwoud zou maar een minieme bijdrage leveren aan de behoefte. Dat betekent dat dagelijks vele vrachtwagens heel veel kilometers moeten maken om de centrales te bevoorraden met brandbaar materiaal. Alleen al om deze reden is van duurzaamheid geen sprake. Overigens is de economische waarde van biomassa als brandstof ook nog eens gering, als grondstof voor de chemische industrie is de waarde  minstens vijfmaal hoger. Biomassacentrales zijn nu al achterhaald. Zonne-energie is daarentegen wél duurzaam.

 

De besluitvorming en voorlichting kan en moet beter

De technologische ontwikkelingen gaan snel en de ambtelijke besluitvorming is, laten we het vriendelijk stellen, iets minder snel. Daardoor loopt onze gemeente op dit dossier steeds achter de feiten aan, ondanks alle goede bedoelingen van de portefeuille houdende wethouder en de controle van deskundige gemeenteraadsleden. Een voorbeeld. In het 1000 pagina’s tellende bestemmingsplan voor dit gebied ( Glasparel+) staat slechts eenmaal een verwijzing naar een bio-energetische centrale: daar is nooit rekening mee gehouden. In datzelfde plan wordt bij de emissie sommetjes geen rekening gehouden met biomassa verbranding, uitsluitend met gasverbranding. En dan nog dit: er is regelgeving dat voor een vergunningaanvraag van een Biomassacentrale met een capaciteit van minder dan 15 Megawatt  geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. De bedoeling van de wetgever is duidelijk: voor een grote centrale moeten de effecten wél in kaart worden gebracht.

Door de grote capaciteit van één biomassacentrale in Waddinxveen te verdelen over drie kleinere, met elk een capaciteit van 14,9 Megawatt (sic!), wordt voorkomen dat een milieuvergunning nodig is. Wij willen dat de gemeente die centrales als één inrichting beschouwd (met een vermogen van 44,7 Megawatt) zodat er wel een milieuvergunning met een bijbehorend milieueffectrapportage nodig is. Ook  komen deze centrales in een gebied waar de druk op het milieu al behoorlijk hoog is (A12, logistiek centrum, kassen, mogelijke kippenfarm, biomassacentrales, Vredenburghlaan). Wij willen dat de gemeente die stapeleffecten voor het gehele gebied in kaart brengt en de uitkomst meeneemt in de besluitvorming.

 

Wat nu?

We gaan, samen met u, alsnog voorkomen dat de centrales er komen. Lees hier verder.