Drie biomassacentrales. Hoever zijn de plannen? 

Commissie bezwaarschriften bereidt advies voor

Op 13 en 15 maart heeft een onafhankelijke adviescommissie geluisterd naar de mondelinge toelichtingen op een deel van de 461 ingediende bezwaren tegen de verleende bouwvergunning voor een biomassacentrale aan de Zesde Tochtweg. In dezelfde bijeenkomsten werden ook de vergunningverlener Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en de vergunninghouder (Wayland) in de gelegenheid gesteld hun kant van de zaak toe te lichten.

 

Voor alle duidelijkheid: de commissie adviseert uitsluitend over de vraag of ODMH de vergunningaanvraag voor het oprichten van een bedrijfsgebouw (op die plek, met die afmetingen en die bestemming) correct heeft behandeld. De commissie spreekt zich niet uit over de wenselijkheid of duurzaamheid van biomassaverbranding, over de mogelijke milieueffecten of over de gevolgen voor de gezondheid.

 

De commissie heeft nu zes weken de tijd om een advies aan de gemeente op te stellen. Eind april zal de gemeente vervolgens bepalen of het advies aanleiding geeft om de verleende vergunning te heroverwegen.

 

Zijn de plannen inmiddels al gewijzigd?

Door de vele bezwaarschriften tegen en de aanhoudende maatschappelijke onrust over de voorgenomen bouw van biomassacentrales, is de kans op nog meer biomassacentrales nihil. Inmiddels heeft de gemeente ingezien dat biomassaverbranding niet de weg is naar een duurzame toekomst. Verder heeft de gemeente aangekondigd een luchtkwaliteitsonderzoek te laten uitvoeren. Met de uitkomsten van dit onderzoekt hoopt de gemeente ongerustheid over de gezondheidsrisico’s bij de inwoners te kunnen wegnemen.

Ook de ondernemers die vergunningen zijn verleend voor het oprichten van biomassacentrales zijn onder de indruk van de weerstand die hun bedrijfsactiviteiten oproepen. Als reactie hebben deze ondernemers aangegeven hun installaties te willen laten voldoen aan hogere eisen dan strikt vereist. Voor wat betreft die vereisten is nu wél vastgelegd dat de installaties inzake de milieuregels moeten voldoen aan wat wordt genoemd “Beste Beschikbare Technieken” (BBT). Deze regels zijn opgenomen in twee wetten: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WAPO) en Wet Milieubeheer.

 

De bijstellingen van de plannen zijn uitstekend, maar volstrekt niet toereikend. Zonder biomassacentrales zijn we nog steeds het beste af. Mocht echter een biomassacentrale niet tegen te houden zijn, dan is ons streven dat deze maximaal veilig, schoon en gezond is.

 

-----------------------------------

Hieronder treft u een plattegrond en twee tabellen aan. De tabellen houden wij actueel. De datum geeft aan wanneer de tabel is bijgewerkt.

 

Plattegrond

Hierop is te zien dat er twee centrales zijn ingetekend aan de Zesde Tochtweg en een centrale aan de Tweede Bloksweg.

 

Statustabel per 27-02-2019, centrales

Elk van de drie centrales heeft een eigen voortgang in het traject tot ingebruikname. In de tabel kunt u per centrale zien wat de voortgang is met betrekking tot de bouw.

 

Statustabel per 27-02-2019, ambtelijk

Het starten van een biomassacentrale is niet alleen een kwestie van heien en bouwen. De voorgenomen komst kent ook veel ambtelijke procedures, moties en besluiten. Deze tabel geeft hiervan een overzicht.